An toàn lao động

Accons phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc trong đó tất cả nhân viên được làm việc trong các điều kiện an toàn và sức khỏe tốt. Bằng mọi phương thức ngăn chặn những rủi ro, tổng hòa các biện pháp kỹ thuật, từ đó phân tích, đánh giá những rủi ro mất an toàn, đào tạo nhận thức về an toàn cho cán bộ nhân viên và quy trình kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu duy nhất “ Mỗi ngày làm việc tại công trường là một ngày về nhà an toàn”.
 
  Cam kết an toàn là sự ưu tiên hàng đầu, là giá trị cốt lõi và ngăn ngừa tai nạn bằng cách thực hiện các hoạt động nâng cao sự an toàn lao động và sức khỏe.

 Tuân thủ pháp luật của nhà nước Việt Nam, những quy định của địa phương và yêu cầu của các bên có liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.


 Xây dựng môi trường làm việc tốt hơn bằng cách cải tiến các trang thiết bị, công nghệ và quy trình làm việc.

 Đào tạo và huấn luyện để tất cả nhân viên làm việc một cách an toàn và đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.

 Thực hiện sự hợp tác và thông tin cần thiết không chỉ trong nội bộ công ty mà còn với khách hàng và các bên hữu quan.