THE DRAGON CASTE

javascript
Địa chỉ : QUẢNG NINH
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC NHÀ QUỐC GIA (N.H.O)
Gói thầu :  Kết cấu
Thời gian hoàn thành   10 tháng